Archive for category: News Items (Page 3)

Oil Price Notification For February 2015

Categories: News Items, News Room, Press Releases

Oil Price Feb 2015

Public Notice for Business Name Re-registration

Categories: News & Stuff, News Items, News Room

Public Notice

Oil Post Notefication January 2015

Categories: News Items, News Room

Oil Price Notification _Jan 2015

Toe fakapotopotoange pea fakapapau’i ‘a e koloa ‘oku ke fakatau

Categories: News & Stuff, News Items, News Room, Press Releases - Tags: , ,

Ko  e  taimi  ‘eni  he  ta’u  kotoa  ‘oku  mo’umo’ua  ‘a  Tonga ni  kotoa ‘ihe  kau  fakatau ‘oku   nau   takai   holo   he   ngaahi   falekoloa   ‘I   hono   vakavakai   ha   ngaahi   koloa fakama’ama’a  makehe ‘oku  tuku  atu  ki  he  teuteu  ‘o  e  Kilisimasi.

Neongo   ko   e   ngaahi ko   e   fakama’ama   koeni   ko   e   ongoongo   lelei   ia   kihe Konisiuma,  ka  ‘oku  iku ai e  ni’ihi  ‘o  mole ai  ‘a ‘enau pa’anga  na’e   tafi  pupuha hono   ngaue’I   ,   he   ngaahi   koloa   ‘oku   ‘ikai   fe’unga   ‘o   ‘ikai   ‘I   he tu’unga (quality)lelei pe   ko  e   ngaahi   koloa   ‘oku   fakatau   faka’angataha  ka  ko  e  ngaahi koloa   ‘eni  kuo  ofi  ki  hono  taimi  ke  ikai  ke   fakata’e’aonga’i pe  expiry  date

Koia  ‘oku  ‘oatu  ai  heni  e ngaahi  tipi   koeni  na’a  tokoni  atu  ho’o  fakatau:

  • ‘ai  ma’u  pe lisi  ho’o  fakatau  mo  ha’o  avalisi  hono   totongi  – tohi  ke  maau ho’o  ngaahi  fiema’u  pea fokotu’utu’u  nautolu  mei  he  me’a  mahu’inga  taha ‘o  holoholo  hifo  ai.  ‘E  tokoni  eni  keke  uluaki  fakatau  ai  e  me’a  mahui’inga ke  tokoni  hono  patiseti  ho’o  ngaahi  fakamole
  • ngaue  lelei  ‘aki  e  ngaahi  sipesiolo,  tisikauni  mo  e  fakama’ama’a kae  feinga ke oua  nofo  tafataha  kihe  tu’uaki  he  tv,  nusipepa  pe  oku  ke  fanongo  ai  he letio.  To  e  vakai’I  mo  ke   fakapapau’I  ko  e  ngaahi  me’a  oku  ke  fiema’u
  • feinga   ke   fakamama’o   mei   he   fakatau   lahi   pe   faka’angataha..he   oku malava ke  hoko  eni  ki  he    ngaahi  koloa ‘oku  ofi  kihe  taimi ke ‘osi  ai  hono ngaue’aki pe  fakatauatu.
  • tesi’I  ma’u  pe  ho’o  me’a  oku  fakatau  ke  mahino oku  ngaue  lelei  pea  ke  toki mavahe  mei  he  fakatau’anga,  ..vakai’i e  taimi  ‘oku  expire  ai,  tautautefito  ki he  ngaahi  koloa  me’atokoni
  • Fakatau  e  ngaahi  koloa ‘oku  lelei  ki  ho’o  mo’ui  – ‘oku  lahi  e  ngaahi  mahaki tupu  mei  he  to’onga  mo’ui,  .feinga  ke hiki  ho’o  fili  kihe  ngaahi  me’akai oku mo’uilelei   ange,   kene   tokonia   e   Konisiuma   pea   ma’u   ai   e   laumalie   oe Kilisimasi..

‘Ofa ke mou ma’u ha kilisimasi fiefia mo malu, moha ta’u fo’ou fonu tapuekina. Meí he Va’a Tokangaekina e Konisiuma

:: Download the pdf version here 

Notice

Categories: News & Stuff, News Items, News Room, Press Releases

Oil Price Notification Dec 14 – Jan 2015 (view in .pdf format)